Disclaimer


Deze site geeft je informatie over een veelheid van onderwerpen op geneeskundig en psychologisch gebied. Ik hoop je daarmee wat informatie te geven over al die verschillende behandelvormen die beogen je verder te helpen op je pad, als je vastzit of als je lichamelijk niet in orde bent.

Juist in de laatste gevallen is het goed dat je kritisch blijft en je goed laat informeren voordat je kiest voor een bepaalde therapie. Niet iedere therapie is voor iedereen even geschikt.

Je kunt ook zelf te hoge verwachtingen hebben van een therapie, van een bepaalde therapeut en zo teleurgesteld raken.

Ik wil je dan ook nadrukkelijk adviseren kritisch te blijven, bij anderen navraag te doen, je te laten leiden door intuitie n gezond verstand vrdat je beslist wat je doet.

Het is altijd aan te bevelen rst een erkend arts te raadplegen alvorens je je complementair laat behandelen. Dat geldt zeker in geval van twijfel, langdurige of zich herhalende klachten. Ieder die de gegeven suggesties opvolgt is daarvoor zelf geheel verantwoordelijk.

Ik wil noch kan enige aansprakelijkheid aanvaarden voor uitingen die in het gastenboek worden gedaan.

Uiteraard ben ik niet aansprakelijk voor onjuiste, onvolledige of anderszins gebrekkige of voor misleidende informatie.

Informatie is geen vervanging voor medische zorg. De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).

De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)-diagnose.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

Wanneer informatie wordt gegeven over een geneesmiddel dat volgens recept of vrij verkrijgbaar is, betreft het doorgaans alleen in Nederland geregistreerde middelen. Gebruikers van deze informatie wordt bij het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen te allen tijde aangeraden om:

de bijsluitertekst van het geneesmiddel of de gebruiksaanwijzing goed te lezen;

zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering die in de gebruiksaanwijzing staat aangegeven of persoonlijk door de therapeut is uitgetest.

waakzaam te zijn voor eventuele bijwerkingen, in het bijzonder bij gebruik van andere (genees)middelen, alcohol of drugs.

Praktijk OF.COR.S sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of behandelingen die worden gedaan.